پیرمرد را شنید اما شلیک کرد و وارد مسجد شد به رگبار بست خشاب عوض کرد و به رگبار بست ، خشاب بعدی رو تیر خلاص زد و ما بهت زده تماشا کردیم انسانیت مرده بود..??

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   تُ