قضاوت نکنیم جوجه در زمستان از شدت سرما از حال رفته بود. یک گاو درحال عبور رید روی جوجه، از گرمای تاپاله گاو ، جوجه زنده شد، سرش را از تو گوه بیرون آورد و شروع کرد به جیک جیک کردن. یک گربه صدای جوجه را شنید او را از توى گوه بیرون کشید و خورد.

Capture9 - قضاوت نکنیم .... - Meraj Hadad - Meraj App - Meraj Web
قضاوت نکنیم | وب سایت معراج حداد

نتیجه اخلاقی از داستان:
۱ – هرکس بهت رید آدم بدی نیست.
۲- هرکس از تو گوه کشیدت بیرون آدم خوبی نیس
۳ – اگه تا خرخره تو گوه فرو رفتی جیکت در نیاد

کلیپ ویدویی   فرد بی خانمانی که همیشه جلوی مغازه مردی میخوابه و هر روز با بدرفتاری او مواجه میشه تا اینکه چند روزی مرد وقتی صبح مغازه اش رو باز میکنه اثری از فرد بی خانمان نمی بینه و با دوربین مدار بسته  که همه مسائل رو ضبط کرده اتفاقاتی که افتاده رو میبینه ! دیگران را زود قضاوت نکنیم

خوب یاد گرفته ایم ورانداز کردن همدیگر را!
یک خط کش این دستمان !
یک ترازو آن دستمان !
اول خودم را میگم!
اندازه می گیریم و وزن می کنیم
آدم ها را
رفتارشان را
انتخاب هایشان را
تصمیم هایشان را
حتی قضا و قدرشان را !!
به رفیقمان یک تکه سنگینی می اندازیم،
بعد می گوییم
خیر و صلاحت را می خواهم !
غافل از اینکه چه برسر او می آوریم !
در جمع ، هرکس را یک جور مورد بررسی قرار می دهیم
آن یکی را به ازدواج نکرده اش
این یکی را به ازدواجی که کرده 
آن دیگری را…
یکی هم نیست گوشمان را بگیرد که :
آهای!
چندبار به جای او بوده ای
که حالا اینطور راحت نظر می دهی
حواسمان نیست که چه راحت
با حرفی که در هوا رها میکنیم
چگونه یک نفر را به هم می ریزیم
چندنفر را به جان هم می اندازیم
چه سرخوردگی یا دلخوری بجای میگذاریم
چقدر زخم میزنیم…
حواسمان نیست که ما می گوییم و رها میکنیم و رد می شویم
اما یکی ممکن است گیر کند
بین کلمه های ما
بین قضاوت های ما
بین برداشت های ما
دلی که می شکنیم ارزان نیست

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   تُ